Přečtizamě.cz
Čtenářský deník se zaměřením na českou literaturu od počátků do současnosti. Strukturované čtenářské zápisy se zpracovanými obsahy kanonických textů, základními intepretacemi těchto děl a jejich bibliografickými údaji.

Bezesporu dílo náležející do zlatého fondu české literatury. Novela je idealizovaným obrazem prostředí české vesnice se zachycením lidových zvyklostí, tradic a role křesťanské víry v životě prostého lidu. Výrazný je v díle biedermeierský důraz kladený na instituci rodiny…

Síla vlastenectví vyobrazená na pozadí skutečného příběhu. Český národ je vnímán jako zcela soběstačný, nepotřebující ke svému rozkvětu zahraniční inteligenci. Ta ho naopak ve svobodném rozvoji značně omezuje…

Povídka Boženy Němcové zachycuje prostý vesnický život protkaný lidovými pověrami a vírou v nadpřirozené bytosti. V povídce je též patrné působení biedermeieru, a to ve formě štěstí nalézaného v rodinném životě a manželství…

Román Karoliny Světlé, jehož ústřední postavou je psychicky velmi silná žena. Ta je po osudném zjištění pravdy o svém snoubenci dokonce schopna obětovat své osobní štěstí pro dobro společnosti. Láska a spravedlnost na pozadí romantické přírody…

Realistické drama, jehož ústřední postavou je vesnická žena. Vzniku tragédie předcházelo v lednu 1889 časopisecké vydání stejnojmenné povídky Gabriely Preissové. Příběh (s výjimkou závěrečné sebevraždy Evy) byl inspirován osudem skutečné ženy, kterou autorka poznala…

Kalibův zločin, realistický román Karla Václava Raise z prostředí podkrkonošské vesnice, zachycuje na pozadí střídajících se ročních období mezilidské vztahy a tragický osud hlavní postavy, Vojtěcha Kaliby, který je okolnostmi dohnán až k vraždě…

Povídka Boženy Němcové vyjevuje čtenáři vesnický život plný zvyků a tradic. V díle se taktéž velmi silně projevuje biedermeier – láska, manželství a rodina nakonec vítězí nad všemi překážkami a nelehkými rozhodnutími hlavních postav…

Alegorická a satirická báseň vyobrazující absolutistického panovníka, jehož neomezené vládě a rozmarům se musí prostý lid mlčky podrobit. V době svého vzniku dílo čtenáři velmi ceněné, oficiální kritikou naopak striktně odmítané…

Satirická báseň, která alegoricky zachycuje přechod pohanského Ruska k pravoslavnému křesťanství. Náboženství je zobrazeno jako umělý výtvor, který má pouze přimět člověka k poslušnosti vůči církvi a státu…

Tato lyricko-epická báseň českého romantismu je dnes považována za jedno z nejkrásnějších děl české literatury vůbec. Tragický osud mladého loupežníka Viléma je dokreslen barvitými přírodními scenériemi, které tvoří neoddělitelnou součást díla…

Realistické drama, jehož vstup na prkna, která znamenají svět, nebyl až tak jednoduchý. Prostředí venkova Stroupežnický vyobrazil bez jakékoli idealizace, která se v době uvedení komedie Naši furianti očekávala…

Arbesovo romaneto oscilující na pomezí romantismu a realismu. Dílo s atmosférou nadpřirozena a záhad se závěrečným logickým vysvětlením všech neuvěřitelných událostí. Ostrá kritika válek a upozorňování na nebezpečí zneužití vědy a techniky…

Jednotícím prvkem povídkového souboru je prostředí Malé Strany. Neruda v díle vychází z detailní znalosti této pražské městské části, kterou využívá ve formě podrobného a velmi přesného popisu prostředí, do kterého jsou povídky zasazeny…

Naturalisticko-realistický román se sestupnou tendencí příběhu a tragickým koncem zachycuje úpadek lidského jedince. Rozsáhlé popisy prostředí Prahy a „barevné vidění“ jsou projevem realismu a impresionismu…

Historický román z dob poddanství a robotování zachycuje velké selské povstání v Čechách z roku 1775. Střet prostého a utlačovaného lidu s bezohlednou a krutou šlechtou. Burcování vlasteneckých nálad s využitím skutečných historických událostí…

Láska dvou mladých lidí nemá nikdy jednoduchou cestu. Chudý dudák Švanda jako nezakotvený a rozporuplný romantický hrdina snažící se neztratit svou dívku…

Svatý Xaverius je dílem s detektivním spádem a dějem protkaným fantaskními prvky. Čtenáři je překládán příběh plný záhad a nadpřirozena. V závěru však přichází pro čtenáře nečekané poznání, že vše lze logicky vysvětlit…

Zachycení člověka v mezní situaci, v okamžiku smrti. „Legendy“, ve kterých se však hlavní postavy nestávají mučedníky. Motivy lidského spasení v příbězích, ve kterých je nadpřirozeno zcela běžnou věcí…

První dílo ze série tzv. podještědských románů Karoliny Světlé. Příběh z názorově konzervativního a myšlenkově uzavřeného vesnického prostředí s náznaky počínající emancipace žen. Střet víry, svobody a štěstí…