Přečtizamě.cz
Čtenářský deník se zaměřením na českou literaturu od počátků do současnosti. Strukturované čtenářské zápisy se zpracovanými obsahy kanonických textů, základními intepretacemi těchto děl a jejich bibliografickými údaji.

Fragmentární román ve své dějové rovině zpracovává osud české rodiny žijící v oblasti Sudet. Na pozadí historie, dějin a života této rodiny dále kniha místy přechází až v psychologickou prózu protkanou obavami z jistoty konce lidského života spojenými s otázkami nalezení skutečného domova…

Bezesporu dílo náležející do zlatého fondu české literatury. Novela je idealizovaným obrazem prostředí české vesnice se zachycením lidových zvyklostí, tradic a role křesťanské víry v životě prostého lidu. Výrazný je v díle biedermeierský důraz kladený na instituci rodiny…

Ironicky laděný a částečně autobiografický román psaný ve formě rodinné kroniky. Dílo rekapituluje téměř tři desítky let života jedné české rodiny. Sám Viewegh dílo označil za „převážně veselé ohlédnutí za převážně neveselou dobou…“

Sbírka básní zcela oproštěných od interpunkce, které ve velké míře využívají volného řazení asociací a existenciálních motivů noci, smrti a pomíjivosti lidského života. Výrazný je například anaforami protkaný polytematický text Edison

Alegorická komedie dýchající na čtenáře osobitým stylem humoru autorů Voskovce a Wericha. Zároveň však pro Osvobozené divadlo zlomová komedie. To bylo počínaje touto hrou považováno za politické…

Psychologický román zachycuje hlavního hrdinu, slabošského jedince, zcela zbaveného morálních zábran. Lhaní, intriky, falešnost a snaha ovlivňovat své okolí nemohou vyústit jinak než v konflikty Karlíka Kukly s jeho okolím…

Emotivní dílo balancující na pomezí psychologického a existenciálního románu s až baladickým spádem, ve kterém je jedinou „vinou“ hlavního hrdiny jeho snaha nalézt v prostředí amerického velkoměsta klidné a tiché místo pro dokončení své přelomové vědecké práce…

Síla vlastenectví vyobrazená na pozadí skutečného příběhu. Český národ je vnímán jako zcela soběstačný, nepotřebující ke svému rozkvětu zahraniční inteligenci. Ta ho naopak ve svobodném rozvoji značně omezuje…

Povídka Boženy Němcové zachycuje prostý vesnický život protkaný lidovými pověrami a vírou v nadpřirozené bytosti. V povídce je též patrné působení biedermeieru, a to ve formě štěstí nalézaného v rodinném životě a manželství…

Jedno z mála děl českého magického realismu. Ponořte se do prostředí Prahy, která se volně prolíná s Druhým městem. Odvažte se projít starou knihovnou, abyste se ocitli v tajemné džungli. Druhé město skrývá nejdeno překvapení…

Román Karoliny Světlé, jehož ústřední postavou je psychicky velmi silná žena. Ta je po osudném zjištění pravdy o svém snoubenci dokonce schopna obětovat své osobní štěstí pro dobro společnosti. Láska a spravedlnost na pozadí romantické přírody…

Realistické drama, jehož ústřední postavou je vesnická žena. Vzniku tragédie předcházelo v lednu 1889 časopisecké vydání stejnojmenné povídky Gabriely Preissové. Příběh (s výjimkou závěrečné sebevraždy Evy) byl inspirován osudem skutečné ženy, kterou autorka poznala…

Dle některých názorů román sociální, dle jiných román socialisticko-realistický. Předně však dílo s hlavními hrdiny z řad proletariátu kladoucí hlavní důraz na pozici dělníka jako součást kolektivu a práci jako hodnotu samu o sobě…

Povídkový soubor z prostředí amerického Chicaga s uplatněním některých autobiografických rysů Jana Nováka. Bravurní zpracování surového materiálu každodenního života českých emigrantů v USA…

V Americe Juraj Hordubal tvrdě pracoval v dolech, aby zajistil svou ženu a dceru. Co se však mezitím dělo pod střechou jeho statku? Předznamenává snad něco vlažné přivítání Juraje zpátky doma? Román psaný v noetickém hávu…

Temné dílo s až hororovými prvky považované za předchůdce pozdější české surrealistické tvorby. Hrdina je pronásledován neznámým Stihatelem a ví, že k jeho záchraně vede pouze jediná cesta ze všech, které mu rozsáhlý lybarint nabízí…

Kalibův zločin, realistický román Karla Václava Raise z prostředí podkrkonošské vesnice, zachycuje na pozadí střídajících se ročních období mezilidské vztahy a tragický osud hlavní postavy, Vojtěcha Kaliby, který je okolnostmi dohnán až k vraždě…

Povídka Boženy Němcové vyjevuje čtenáři vesnický život plný zvyků a tradic. V díle se taktéž velmi silně projevuje biedermeier – láska, manželství a rodina nakonec vítězí nad všemi překážkami a nelehkými rozhodnutími hlavních postav…

Naturalistický román zobrazující lidi z okraje společnosti. Příběh střetu dvou sociálních vrstev s tragickým vyústěním náhodami ovlivněných událostí…

Střet poúnorové kolektivizace s konzervativismem soukromého vlastníka polí Františka Krále. Drama, které pro svou značně provokativní tematiku nemohlo mít premiéru v Národním divadle jako předcházející Topolovy hry…

Nejstarší česká kronika z let 1119–1125 byla psána latinsky a v originále nesla název Chronica Boëmorum. Kosmovo dílo však nebylo pouze kronikou, ale do jisté míry též aktuálním politickým (národním) programem…

Alegorická a satirická báseň vyobrazující absolutistického panovníka, jehož neomezené vládě a rozmarům se musí prostý lid mlčky podrobit. V době svého vzniku dílo čtenáři velmi ceněné, oficiální kritikou naopak striktně odmítané…

Satirická báseň, která alegoricky zachycuje přechod pohanského Ruska k pravoslavnému křesťanství. Náboženství je zobrazeno jako umělý výtvor, který má pouze přimět člověka k poslušnosti vůči církvi a státu…

Pravděpodobně nejstarší historické dílo českého autora, které je zásadním historickým pramenem nejstarších českých dějin. Počátky křesťanství v českých zemích a životy svaté Ludmily a svatého Václava…

Nejstarší česky psaná veršovaná kronika reprezentuje nižší styl, bezrozměrný verš proměnné délky (nejpočetnějším je oktosylabický verš) s převládajícím gramatickým rýmem…

Tragický příběh s bohatými romantickými prvky. Tajemný krysař přichází do Hameln, aby vyhubil přemnožené krysy. Budou ale nakonec jeho jedinou obětí? Zvítězí láska nebo spravedlnost? „Dej nám, bože, dojít v sedmihradskou zem!“

Sbírka 13 baladických básní, kterou již nelze označit jinak než jako českou klasiku. S výjimkou balady Záhořovo lože jsou hlavními hrdinkami příběhů vždy ženy. Sbírka je taktéž silně ovlivněná lidovým prostředím a s ním spojenými tradicemi…

Dílo barokní antiteze s rysy doznívajícího renesančního humanismu, který se projevuje snahou o úplné poznání světa. Text s rysy kritiky a satiry variující v nesčetných podobách protiklady života světského a duchovního…

Legenda o svaté Kateřině je považována za vrcholné dílo staročeské legendistické tvorby psané vysokým stylem. Dílo je charakteristické nejen užíváním složité symboliky barev, ale i svou blízkostí k výtvarnému umění…

Neznámý autor legendy v díle záměrně užívá nižšího stylu. Samotné dílo poté svými silnými nacionálními tendencemi značně vybočuje z proudu klasické středověké legendistické tvorby…

Povídkový soubor, v nemž hraje ústřední roli vykreslení atmosféry, nikoli samotný příběh. Povídky se znaky existencialismu reflektující lidskou osamělost a smrt. Hrdiny jsou lidé stiženi těžkými životními zkušenostmi, které silně ovlivňují jejich pohled na svět…

Stejně jako Havířská balada Marie Majerové jsou i Lidé na křižovatce Marie Pujmanové někdy označováni za román sociální, jindy socialisticko-realistický. Důraz je kladen na postavu dělníka a kritiku kapitalistické honby za ziskem…

Tato lyricko-epická báseň českého romantismu je dnes považována za jedno z nejkrásnějších děl české literatury vůbec. Tragický osud mladého loupežníka Viléma je dokreslen barvitými přírodními scenériemi, které tvoří neoddělitelnou součást díla…

Baladicky laděná románová kronika Vladislava Vančury je mimo jiné charakteristická svým ojedinělým jazykovým rázem. Prolínání běžných slov, archaismů a výrazů knižních v díle se středověkým námětem…

Jedno z nejemotivnějších českých dramat vyslovuje dobové obavy z rostoucího fašistického nebezpečí a válečného ohrožení. Dílo je též charakteristické střetem mužského a ženského pohledu na svět. Závěrečná gradace příběhu je dokladem neopakovatelného Čapkova tvůrčího velikánství…

Psychologická novela o lidské touze po životě a svobodě kontrastující s chladnokrevnou manipulací s lidským nitrem. Neopakovatelná kniha byla Arnoštem Lustigem napsána za jedinou noc…

Praha a terezínské ghetto v rozmezí let 1942 až 1944 očima příslušníků SS, českých odbojářů i v nejistotě a strachu žijících židů. Rozbuškou románu je Heydrichův rozkaz na stržení sochy Mendelssohna z balustrády pražského Rudolfina…

Realistické drama, jehož vstup na prkna, která znamenají svět, nebyl až tak jednoduchý. Prostředí venkova Stroupežnický vyobrazil bez jakékoli idealizace, která se v době uvedení komedie Naši furianti očekávala…

Arbesovo romaneto oscilující na pomezí romantismu a realismu. Dílo s atmosférou nadpřirozena a záhad se závěrečným logickým vysvětlením všech neuvěřitelných událostí. Ostrá kritika válek a upozorňování na nebezpečí zneužití vědy a techniky…

Skutečností inspirovaný příběh zasazený do únorových dnů posledního válečného roku 1945. Demytizující novela, ve které se válka jeví jako pouhé pozadí vnitřního přerodu nejistého mladíka v sebevědomého muže…

Román vyvolávající diskuze o jeho příslušnosti k literárnímu směru. Dílo je označováno za literaturu proletářskou, naturalistickou i za sociální román. Vančurův pokus o vytvoření novodobého mýtu…

Psychologický román s výraznými realistickými a naturalistickými prvky z prostředí maloměsta konce 19. století. Důraz je v románu kladen na postavu ženy (Štěpky Kiliánové) a vnitřní vývoj románových postav…

Jaké je tajemství Případu X? Kdo je záhadným mužem bez tváře? Odkud letěl, když jeho letadlo spadlo? A proč letěl v nebezpečné bouři? Ponořte se do nitra románu s noetickým prvkem a poznejte, že pravda není nikdy pouze jedna…

Jednotícím prvkem povídkového souboru je prostředí Malé Strany. Neruda v díle vychází z detailní znalosti této pražské městské části, kterou využívá ve formě podrobného a velmi přesného popisu prostředí, do kterého jsou povídky zasazeny…

Holanovy básně-příběhy, poemy, s motivem lásky, návratů a hledání ztraceného, již prožitého. Pomíjivost lidského života zdůrazňována motivy konce, smrti a obav. Silně působivá je též baladická tendence poem…

Dílo oscilující mezi novelou a románem se vyznačuje nejen značnou poetizací, ale též obsažením tíživých témat deprese, prázdnoty a osamění lidského jedince. Zpodobnění tvořivého člověka v soukolí konzumní společnosti…

O vydání románu se rok po Kafkově smrti zasloužil jeho přítel Max Brod. Dílo sugestivně zachycuje marný boj jedince s byrokratickým systémem. Ústřední roli v románu zaujímá postupný přerod osobnosti Josefa K, který pod tíhou událostí ztrácí veškeré naděje na spravedlnost.

Jedno z nejznámějších děl Franze Kafky je příkladnou ukázkou autorova předznamenání nástupu literatury existenciálního proudu. Rozsahem nevelká novela je založena na mísení prvků absurdity a groteskna s hororovou tematikou lidské proměny v „odporný hmyz“…

Láska a smrt, štěstí a smutek. Poema přecházející ve filozofické otázky týkající se lidského života viděného jako „dar nad lidské síly“. Láska dvou mladých lidí v marném boji s neovlivnitelnými událostmi…

Vstupte do prostoru knihy a nechte vypravěče, aby Vás nelehkou cestou ve formě rozhovoru vypravěče s anonymním čtenářem provedl. Čtenář je připravován na příchod „důležité řeči“, proto neváhejte a zjistěte, co je jejím obsahem…

Naturalisticko-realistický román se sestupnou tendencí příběhu a tragickým koncem zachycuje úpadek lidského jedince. Rozsáhlé popisy prostředí Prahy a „barevné vidění“ jsou projevem realismu a impresionismu…

Soubor sestávající z veršovaného desatera, sedmi satir a bajky O lišcě a o čbánu. V díle se uplatňuje grotesknost spolu se svěžím humorem na téma nepoctivých praktik řemeslníků a konšelů…

Lyricko-epická novela s milostnou tematikou zachycuje lásku dvou obyčejných lidí. Jako největší krása a dar lidského života je autorem díla vnímána prostota, obyčejnost a chudoba. Sedmikráska je díky svému charakteru mnohdy vnímána též jako příklad básnické epiky…

Historický román z dob poddanství a robotování zachycuje velké selské povstání v Čechách z roku 1775. Střet prostého a utlačovaného lidu s bezohlednou a krutou šlechtou. Burcování vlasteneckých nálad s využitím skutečných historických událostí…

Román zachycuje snahu čtyř párů vymanit se z ubíjejícího stereotypu a každodennosti. Jejich pokusy v podobě nevěry a obměny životních partnerů však opět končí v obyčejnosti a novém stereotypu…

Román oscilující mezi hororem, tragikomickým a groteskně panoptikálním příběhem. Vyobrazení obludnosti německé válečné ideologie šířené pod slibem osvobození veškerého lidstva. Rozklad lidské osobnosti podpořený touhou jedince po získání moci a postavení…

Láska dvou mladých lidí nemá nikdy jednoduchou cestu. Chudý dudák Švanda jako nezakotvený a rozporuplný romantický hrdina snažící se neztratit svou dívku…

Výrazně lyrizovaný román se znaky impresionismu. „Stříbrný vítr“ jako symbol věčně se probouzející naděje, radosti ze života a víry v něj. Příběh přerodu malého chlapce v mladého muže. Boj revoltujícího mládí s polopravdou a přetvářkou jeho okolí…

Svatý Xaverius je dílem s detektivním spádem a dějem protkaným fantaskními prvky. Čtenáři je překládán příběh plný záhad a nadpřirozena. V závěru však přichází pro čtenáře nečekané poznání, že vše lze logicky vysvětlit…

Zachycení člověka v mezní situaci, v okamžiku smrti. „Legendy“, ve kterých se však hlavní postavy nestávají mučedníky. Motivy lidského spasení v příbězích, ve kterých je nadpřirozeno zcela běžnou věcí…

První dílo ze série tzv. podještědských románů Karoliny Světlé. Příběh z názorově konzervativního a myšlenkově uzavřeného vesnického prostředí s náznaky počínající emancipace žen. Střet víry, svobody a štěstí…

Absurdní drama Václava Havla s tematikou ohrožení identity jedince, která se rozplývá za prázdými frázemi byrokratického prostředí. Proměna individuality v unifikovanou součást systému…

Psychologický román s realistickými a naturalistickými prvky popisující psychický vývoj člověka pod tíhou fyzického handicapu. Příběh chorobné žárlivosti, psychického úpadku a tíživé vnitřní nejistoty…

Částečně autobiografický román Josefa Škvoreckého o posledních dnech války ve městě Kostelci. Demytizace a demystifikace skutečnosti s kritikou a ironizací maloměšťáctví. Zcela ojedinělý pohled na českou společnost nejen v době války…

Román oscilující mezi tragédií a drsnou fraškou. Mnohovrstevnaté dílo může být vnímáno jako dobové svědectví i psychologický náhled do nitra postav. Román se vyznačuje mozaikovitě roztříštěným příběhem, který je postupně skládán do úplného celku…

Psychologický román z prostředí horského městečka udržující čtenáře v neustálém napětí a očekávání. Kdo je autorem výhružných žhářských plakátů a kdo je samotným žhářem? Připravte se na nejistotu, obavy a podezření…