Přečtizamě.cz
Čtenářský deník se zaměřením na českou literaturu od počátků do současnosti. Strukturované čtenářské zápisy se zpracovanými obsahy kanonických textů, základními intepretacemi těchto děl a jejich bibliografickými údaji.

Sbírka básní zcela oproštěných od interpunkce, které ve velké míře využívají volného řazení asociací a existenciálních motivů noci, smrti a pomíjivosti lidského života. Výrazný je například anaforami protkaný polytematický text Edison

Alegorická komedie dýchající na čtenáře osobitým stylem humoru autorů Voskovce a Wericha. Zároveň však pro Osvobozené divadlo zlomová komedie. To bylo počínaje touto hrou považováno za politické…

Psychologický román zachycuje hlavního hrdinu, slabošského jedince, zcela zbaveného morálních zábran. Lhaní, intriky, falešnost a snaha ovlivňovat své okolí nemohou vyústit jinak než v konflikty Karlíka Kukly s jeho okolím…

Dle některých názorů román sociální, dle jiných román socialisticko-realistický. Předně však dílo s hlavními hrdiny z řad proletariátu kladoucí hlavní důraz na pozici dělníka jako součást kolektivu a práci jako hodnotu samu o sobě…

V Americe Juraj Hordubal tvrdě pracoval v dolech, aby zajistil svou ženu a dceru. Co se však mezitím dělo pod střechou jeho statku? Předznamenává snad něco vlažné přivítání Juraje zpátky doma? Román psaný v noetickém hávu…

Temné dílo s až hororovými prvky považované za předchůdce pozdější české surrealistické tvorby. Hrdina je pronásledován neznámým Stihatelem a ví, že k jeho záchraně vede pouze jediná cesta ze všech, které mu rozsáhlý lybarint nabízí…

Naturalistický román zobrazující lidi z okraje společnosti. Příběh střetu dvou sociálních vrstev s tragickým vyústěním náhodami ovlivněných událostí…

Tragický příběh s bohatými romantickými prvky. Tajemný krysař přichází do Hameln, aby vyhubil přemnožené krysy. Budou ale nakonec jeho jedinou obětí? Zvítězí láska nebo spravedlnost? „Dej nám, bože, dojít v sedmihradskou zem!“

Sbírka 13 baladických básní, kterou již nelze označit jinak než jako českou klasiku. S výjimkou balady Záhořovo lože jsou hlavními hrdinkami příběhů vždy ženy. Sbírka je taktéž silně ovlivněná lidovým prostředím a s ním spojenými tradicemi…

Povídkový soubor, v nemž hraje ústřední roli vykreslení atmosféry, nikoli samotný příběh. Povídky se znaky existencialismu reflektující lidskou osamělost a smrt. Hrdiny jsou lidé stiženi těžkými životními zkušenostmi, které silně ovlivňují jejich pohled na svět…

Stejně jako Havířská balada Marie Majerové jsou i Lidé na křižovatce Marie Pujmanové někdy označováni za román sociální, jindy socialisticko-realistický. Důraz je kladen na postavu dělníka a kritiku kapitalistické honby za ziskem…

Baladicky laděná románová kronika Vladislava Vančury je mimo jiné charakteristická svým ojedinělým jazykovým rázem. Prolínání běžných slov, archaismů a výrazů knižních v díle se středověkým námětem…

Jedno z nejemotivnějších českých dramat vyslovuje dobové obavy z rostoucího fašistického nebezpečí a válečného ohrožení. Dílo je též charakteristické střetem mužského a ženského pohledu na svět. Závěrečná gradace příběhu je dokladem neopakovatelného Čapkova tvůrčího velikánství…

Román vyvolávající diskuze o jeho příslušnosti k literárnímu směru. Dílo je označováno za literaturu proletářskou, naturalistickou i za sociální román. Vančurův pokus o vytvoření novodobého mýtu…

Psychologický román s výraznými realistickými a naturalistickými prvky z prostředí maloměsta konce 19. století. Důraz je v románu kladen na postavu ženy (Štěpky Kiliánové) a vnitřní vývoj románových postav…

Jaké je tajemství Případu X? Kdo je záhadným mužem bez tváře? Odkud letěl, když jeho letadlo spadlo? A proč letěl v nebezpečné bouři? Ponořte se do nitra románu s noetickým prvkem a poznejte, že pravda není nikdy pouze jedna…

Holanovy básně-příběhy, poemy, s motivem lásky, návratů a hledání ztraceného, již prožitého. Pomíjivost lidského života zdůrazňována motivy konce, smrti a obav. Silně působivá je též baladická tendence poem…

O vydání románu se rok po Kafkově smrti zasloužil jeho přítel Max Brod. Dílo sugestivně zachycuje marný boj jedince s byrokratickým systémem. Ústřední roli v románu zaujímá postupný přerod osobnosti Josefa K, který pod tíhou událostí ztrácí veškeré naděje na spravedlnost.

Jedno z nejznámějších děl Franze Kafky je příkladnou ukázkou autorova předznamenání nástupu literatury existenciálního proudu. Rozsahem nevelká novela je založena na mísení prvků absurdity a groteskna s hororovou tematikou lidské proměny v „odporný hmyz“…

Lyricko-epická novela s milostnou tematikou zachycuje lásku dvou obyčejných lidí. Jako největší krása a dar lidského života je autorem díla vnímána prostota, obyčejnost a chudoba. Sedmikráska je díky svému charakteru mnohdy vnímána též jako příklad básnické epiky…

Výrazně lyrizovaný román se znaky impresionismu. „Stříbrný vítr“ jako symbol věčně se probouzející naděje, radosti ze života a víry v něj. Příběh přerodu malého chlapce v mladého muže. Boj revoltujícího mládí s polopravdou a přetvářkou jeho okolí…

Psychologický román s realistickými a naturalistickými prvky popisující psychický vývoj člověka pod tíhou fyzického handicapu. Příběh chorobné žárlivosti, psychického úpadku a tíživé vnitřní nejistoty…

Psychologický román z prostředí horského městečka udržující čtenáře v neustálém napětí a očekávání. Kdo je autorem výhružných žhářských plakátů a kdo je samotným žhářem? Připravte se na nejistotu, obavy a podezření…